top of page

CERTYFIKATY

atest
certyfikat
Właściwości

   Warstwa zewnętrzna Wigofil medyczny 50 g

   Warstwa wewnętrzna Wigofil medyczny 50 g

   Warstwa zewnętrzna tkanina dziana z filtrem UV 20 g

- tkanina filtrująca jednostronnie

- wielokrotnego użytku – prać w pralce powyżej 65*C lub wyparzać we wrzątku

- skład: poliester 100%

NIE ZAWIERA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA

produkt w 100% wyprodukowany w Polsce

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego z dnia 10.04.2020
 

§ 1 Informacje ogólne


Sklep internetowy działający pod adresem https://www.maseczkiagnes.com prowadzony jest przez firmę: "AGNES" CZARNY FASHION GROUP SPÓŁKA JAWNA ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6721555926.
 

§ 2 Składanie zamówień


1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
2. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym adresu do wysyłki zamówionego towaru
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem
7. W tytule płatności należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko oraz ilość zamówionych szt.

 

§ 3 Koszty i termin wysyłki

 

1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta w ciągu 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym. 

Czas dostarczenia zamówienia gwarantowany przez spedytora: 48h na terenie Polski, z uwagi na stan wyjątkowy może zostać wydłużony.
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Koszt: 14 zł na terenie Polski.

 

§ 4 Płatności


1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar realizowana jest  przelewem na konto bankowe sklepu, w tytule płatności należy podać numer zamówienia, imię i nazwisko, ilość zamówionych sztuk.
3. Opłatę za  zamówienie płatne przelewem na konto  należy wnieść w całości w ciągu 3 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

 

§  5 Procedura reklamacji


1. Reklamacje można zgłaszać poprzez e-mail maseczki@agnesgroup.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zamawiającej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w ciągu pierwszych 14 dni od dnia dostarczenia produktu.

 

Procedura reklamacji jest rozpoczynana w następujących zdarzeniach:

 

- gdy wysłany produkt został uszkodzony w czasie transportu,

 

- gdy przesyłka zostanie zagubiona,

 

- gdy pomyłkowo zostanie wysłany inny produkt,

 

W przypadku chęci reklamacji towaru należy go odesłać na adres Sprzedawcy, którym jest

 

AGNES CZARNY FASHION GROUP

3 marca 26

78-300 Świdwin

 


2. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
3. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu. Możemy poprosić o zdjęcia produktu i opakowania paczki, dlatego zalecamy zachowanie opakowania w celu ułatwienia procedury.
3. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 

§  6 Zwrot towarów
 

1. Towar nie podlega zwrotowi.

.
 

§  7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z  RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§  8 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie reklamacyjne


sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)
 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sklepu Internetowego https://maseczkiagnes.com

 

Spółka ,,AGNES” Czarny Fashion Group sp. j., prowadzącej Sklep Internetowy https://maseczkiagnes.com szanuje prywatność swoich Klientów i zależy jej na tym, by Użytkownicy korzystający z Serwisu czuli się bezpiecznie i komfortowo, mając pewność, że powierzone przez nich Spółce dane osobowe wykorzystywane są w sposób zgodny z prawem i wyłącznie do celu, dla jakiego zostały udostępnione.  

 

Niniejszy dokument, stanowiący Politykę Prywatności Sklepu Internetowego https://maseczkiagnes.com określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu w celu realizacji usług świadczonych na ich rzecz w drodze elektronicznej, przy wykorzystaniu strony https://maseczkiagnes.com

 

I. Administrator Danych Osobowych. 

 

Administratorem Danych Osobowych (dalej jako Administrator) gromadzonych i przetwarzanych w ramach usług świadczonych w drodze elektronicznej przez Sklep Internetowy https://maseczkiagnes.com jest ,,AGNES” Czarny Fashion Group Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie, ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085042, posługującą się numerem NIP: 6721555926 i numerem REGON: 330018415, będący jednocześnie Sprzedawcą. 

 

II. Zakres i zasady grodzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych powierzonych przez Klienta. 

 

 • Dane osobowe pozyskiwane od Klientów Sklepu przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem wyrażonej przez nich zgody oraz przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 • Administrator pozyskuje, gromadzi i przetwarza tylko te dane osobowe które są niezbędne dla zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji. 

 • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać także nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

 • Podanie przez Klienta danych osobowych w postaci imienia i nazwiska bądź nazwy, adresu zamieszkana, numeru telefonu, adresu e-mail i miejsca dostawy ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla zawarcia umowy i jej realizacji.

 • Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłączeniu w celach związanych z realizacją zamówienia, ewentualnie w celach marketingowych, związanych z informowaniem Klienta o bieżącej ofercie, promocjach cenowych i ofertach specjalnych, o ile Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie w tym celu podanych przez niego danych.

 • Dane osobowe podane przez Klienta, celem realizacji zawartej Umowy, mogą zostać powierzone przez Administratora: 

 • firmie kurierskiej, dokonującej dostawy zamówionego przez Klienta Towaru, 

 • podmiotowi obsługującemu płatności. 

 • W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Administrator może udostępnić powierzone mu przez Klienta dane osobowe osobie przeprowadzającej kontrolę. 

 • Poza wypadkami wskazanymi w punkcie 6 i 7, Administrator nie ma prawa udostępniać powierzonych mu przez Klienta danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim - chyba że obowiązek ich udostępnienia wyraźnie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

II Czas przechowywania danych osobowych 

 

Dane osobowe powierzone przez Klienta będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy w związku z zawartą Umową Sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń. 

 

III Prawa Klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych. 

 

 • Klient ma prawo w każdym czasie żądać od Administratora: 

 • wglądu w powierzone dane osobowe oraz otrzymania ich kopii, 

 • żądania sprostowania powierzonych danych osobowych bądź ich uzupełnienia, 

 • wycofania zgody na przetwarzanie powierzonych danych, 

 • żądania usunięcia powierzonych danych, 

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 • W celu zrealizowania praw wskazanych w pkt 1, Klient powinien skontaktować się z Administratorem, przesyłając określone żądanie na adres: ,,AGNES” Czarny Fashion Group sp. j., ul. 3 Marca 26, 78-300 Świdwin bądź poprzez maila zamowienia@maseczkiagnes.com

IV Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych. 

 

Przetwarzając dane osobowe Klienta Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa oraz stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

V Pozostałe postanowienia 

 

Wszelkie zmiany dotyczące stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności będą w widoczny sposób publikowane w Serwisie Administratora. 

Wysyłka

WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY

Wysyłki realizujemy firmą kurierską GLS.

Koszt: 14 zł na terenie Polski.

Zamówienie realizowane jest w przeciągu 4 dni roboczych od momenty zaksięgowania wpłaty.

Czas dostarczenia zamówienia gwarantowany przez spedytora: 48h na terenie Polski, z uwagi na stan wyjątkowy może zostać wydłużony.

Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

2. Płatność za zamówiony towar realizowana jest  przelewem na konto bankowe sklepu

3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto opłatę należy wnieść w całości w ciągu 3 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

4. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, imię i nazwisko, ilość zamówionych sztuk.

 

"AGNES" CZARNY FASHION GROUP SPÓŁKA JAWNA

ul. 3 Marca 26

78-300 Świdwin

Bank PKO BP S.A. Świdwin

84 1020 2847 0000 1502 0006 2133

 

 

Cookies

Informacja o cookie

 

Pliki "cookies" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookie" jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Pliki "cookies" w naszym sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację danego klienta. Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach "cookies" dotyczących obszarów:

 

Po stronie sklepu są wykorzystywane "cookies"

 

1. Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie użytkownika - dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła (w "cookie" nie jest zapisywane hasło oraz login - tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta).

 

2. Informacje tworzenia statystyk. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są m.in. narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

 

W panelu zarządzania są wykorzystywane "cookies"

 

 

1. Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki i pozwalają na zalogowanie się administratora sklepu do panelu zarządzania.

 

Usuwanie plików "cookies"

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer, Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Ograniczenia w zapisywaniu plików "cookies"

 

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, że brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookies może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania ze sklepu lub ograniczenia jego funkcjonalności.

 

Udostępnianie plików "cookies"

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

bottom of page